Rachunkowość w OSP

W dniu 15 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie odbyło się spotkanie robocze rewidentów podatkowych pełniących wysokie funkcje w strukturach OSP  z inspektorem kontroli skarbowej w Pińczowie Panią Renatą Koniusz. Spotkanie dotyczyło udzielenia pomocy strażakom ochotnikom w rozliczeniach podatkowych  z urzędem skarbowym.

 

    W spotkaniu udział wzięli : Skarbnik Gminy Pińczów – Mirosława Wiśniewska, Skarbnik Gminy Michałów – Halina Głombińska,  inspektor ds. ppoż Gminy Kije Agnieszka Powałka, inspektor ds. ppoż  Gminy Michałów  Urszula Węgrzynowicz, inspektor ds.ppoż Gminy Złota Wiesław Pieczonka. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego w Pińczowie Zbigniew Kierkowski.

Sprawozdanie finansowe

Jednostki OSP są zobowiązane do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego wg wzoru wskazanego w rozporządzeniu Ministra Finansów. Sprawozdanie obejmuje:

     Bilans
     Rachunek zysków i strat
     Informację dodatkową

Sprawozdanie należy sporządzić do 31 marca.

Podpisy pod sprawozdaniem składają: osoba prowadząca księgi rachunkowe oraz wszyscy członkowie zarządu.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez WalneZebranie OSP w terminie do 6 m-cy od końca roku

Rachunkowość OSP

     Podstawa ksiąg rachunkowych stowarzyszenia:

dokument - Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości opracowany wg przepisów Ustawy o rachunkowości

     Dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej – dokument uwzględnia szczególne zasady rachunkowości określone w rozporządzeniu Ministra Finansów

     Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości ponosi zarząd OSP

     Prezes zarządu może w formie pisemnej powierzyć te obowiązki innej osobie za jej zgodą.

     Księgi rachunkowe prowadzone w siedzibie OSP - przez skarbnika lub osobę zatrudnioną z zewnątrz

     Księgi rachunkowe poza siedzibą OSP - prowadzone przez osobę lub firmę z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

    Społeczny charakter działalności OSP nie zwalnia zarządu OSP z odp. karnej (grzywna, do 2 lat p.w.)

    Książka „Rachunkowość w OSP” – źródło wiedzy oraz dokument przyjętych zasad rachunkowości

Sprawozdawczość podatkowa

     OSP jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli swój dochód wydatkuje na cele określone statutem (art. 17 ust. 1 pkt. 4d ustawy o CIT)

     OSP nie jest zwolniona z obowiązku składania zeznania rocznego CIT-8 (art. 27 ust. 1 ustawy o CIT)

     OSP dodatkowo składa załącznik CIT-8O – informacja o odliczeniach… oraz o dochodach zwolnionych z podatku

     Termin złożenia zeznania CIT-8 wraz z załącznikami- 31 marca

   Szczegółowych informacji  na temat  sprawozdań finansowych udzielają w/w osoby w poszczególnych gminach.