Gmina Michałów - OSP Pawłowice

Rok założenia: 1925

Posiadany samochód: Star (rok prod. 2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd:

1. Prezes - Piotr Wojniak
2. Naczelnik - Włodzimierz Bartocha
3. Zastępca Naczelnika - Jacenty Kordyl
4. Wiceprezes - Bogusław Karbowniczek
5. Sekretarz - Grzegorz Cichoński
6. Skarbnik - Przemysław Szostak
7. Gospodarz - Piotr Kordyl

Komisja Rewizyjna

1. Przewodniczący - Janusz Grudzień
2. Wiceprzewodniczący - Damian Wleciał
3. Sekretarz - Marian Żuber

Pozostali członkowie OSP Pawłowice

1. Piotr Hanas
2. Paweł Hanas
3. Jarosław Cichoński
4. Janusz Głombiński
5. Zbigniew Kierkowski
6. Janusz Grudzień
7. Andrzej Kierkowski
8. Paweł Mrożek
9. Dawid Wilczura

Kobieca Drużyna Pożarnicza:

1. Justyna Wleciał
2. Paulina Koziara
3. Monika Karbowniczek
4. Karolina Kierkowska
5. Katarzyna Kierkowska
6. Agnieszka Kierkowska
7. Sylwia Sikora
8. Iwona Sikora
9. Kamila Karbowniczek
10. Ewelina Pawłowska

Członkowie honorowi:

1. Tadeusz Zyguła

Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach została założona przez mieszkańców Pawłowic w okresie międzywojennym. Zarejestrowana została 25 listopada 1925 r. (Data ustalona na podstawie wpisów do "Księgi Pamiątkowej").
Oto nazwiska założycieli i funkcje przez nich pełnione:
1. Bartocha Tomasz - prezes
2. Laskowski Józef - naczelnik
3. Mrozik Jan - sekretarz
4. Koziara Władysław - skarbnik
5. Rogala Jan - Z-ca naczelnika
6. Zyguła Leon - gospodarz
7. Kierkowski Józef - członek
8. Rogala Józef - człone
9. Karbowniczek Józef s. Jana - członek
10. Laskowski Stefan - członek
11. Koziara Franciszek - W-ce prezes
12. Gajda Wicenty - członek
13. Gajda Jan - członek
14. Rogala Stefan - członek
15. Zyguła Paweł - członek
16. Kierkowski Antoni - członek
17. Nowak Piotr - członek

W okresie mięzywojennym po śmierci Bartochy Tomasza prezesem został Koziara Franciszek. Przez krótki okres prezesem był także Ptak Andrzej.

Naczelnikami byli w kolejności: Laskowski Józef, Ptak Jacek, poza tym skład Zarządu nie ulegał istotnym zmianom.

Wspólnym wysiłkiem strażaków i społeczności wsi Pawłowice na placu o pow. 0,21 ha zakupionym ze składek od P. Jana Mrozika wybudowano w latach 1930 - 1931 remizę. Remiza została wybudowana z kamienia z jednym pomieszczeniem. Służyła nie tylko strażakom, ale i miejscowej ludności aż do 1965 roku.

W roku 1947 w nowej sytuacji politycznej odnowiono rejestracje OSP Pawłowice, a skład osobowy przedstawiał się następująco (wg wyciagu z archiwum Zarządu Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej) Józef Laskowski, Antoni Kierkowski, Stefan Laskowski, Władysław Koziara, Paweł Zyguła, Jan Rogala, Jan Kierkowski, Jan Bartocha, Józef Karbowniczek s. Jana, Mieczysław Nowal, Józef Rogala, Jan Gajda, Jan Polak, Józef Kordyl, Leon Zyguła, Wincenty Gajda, Antoni Zawiślak.
Prezesami byli: Kierkowski Antoni, Chojnacki Władysław, Polak Jan, Szostak Antoni i Zyguła Tadeusz (do chwili obecnej).
Naczelnicy – Kierkowski Jan, Zyguła Tadeusz, Wilczura Stanisław, Bartocha Włodzimierz (do chwili obecnej).

Ważniejszych wydarzeń w historii OSP Pawłowice:
- 1927 r. - zakup sikawki ręcznej, węży ssawnych i tłoczonych, drabiny, bosaków i tłymic,
Sikawkę po rekonstrukcji możemy oglądać w izbie pamięci.
- 1947 r. - zakupiono motopompę „Leopolia” oraz ufundowano sztandar dla jednostki. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Zawadzki Wojciech proboszcz parafii Michałów. Motopompie nadano imię Józefa od matki chrzestnej żony ówczesnego naczelnika. Była to jednocześnie kierowniczka szkoły podstawowej w Pawłowicach. Ufundowany sztandar służy jednostce do dnia dzisiejszego.
- 1965 r. - zakończenie budowy nowej remizy, którą określono „Domem Strażaka”. Z obiektu tego korzysta się do dnia dzisiejszego. Budynek został wybudowany z funduszy PZU, Komendy Powiatowej Straży Pożarniczej w Pińczowie i czynem społecznym członków OSP i mieszkańców Pawłowic. Patronat na tą budową objął Komendant Powiatowy P. Mieczysław Szelest. Było uroczyste otwarcie, przy udziale ówczesnych władz i wpisy do księgi pamiątkowej.
- 1975 r. - ochody 50 lecia OSP.
- 2005 r. - odbyły się uroczytości związne z obchodami 80 lecia OSP w Pawłowicach.

Jednostka chlubi się tym że nieprzerwanie od 1962 r. jest jednostką typu „S” i posiadała przez ten okres „Chevrolet'a” , „Dodge'a”, „Stara”, „Jelcza” a od 2005 r. samochód „Star-Man”.
Jako jednostka typu „S” uczestniczyła prawie we wszystkich akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy i większości na terenie powiatu. Gasili pożary masowe na wsiach i pożary Zakładów Pracy. Wiele potu wylali nasi druhowie przy gaszeniu pożarów lasów w naszym powiecie i poza nim. Nieśli pomoc ludziom podczas powodzi jakie często nawiedzały nasz rejon.

Osobny rozdział OSP to zawody i szkolenia pożarnicze. Największe sukcesy w tej dyscyplinie odnosili w latach 70 i 80- tych ubiegłego stulecia.
Wygrywali zawody wojewódzkie, powiatowe i gminne po wielokroć. Osiągane sukcesy to przede wszystkim: praca z młodzieżą, szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz upór i ambicja.
Finaliści konkursu na szczeblu wojewódzkim to:
- Michał Kordyl – kilka krotnie
- Damian Wleciał
- Piotr Kopczyński
- Darek Kordyl
- Ewelina Kordyl
- Agnieszka Kierkowska
- Katarzyna Kierkowska

Przy OSP istnieją żeńska i męska drużyna pożarnicza której dowódcą jest Ewelina Kordyl, oraz męskie i żeńskie drużyny młodzieżowe. Dowódcą męskiej jest Grzegorz Hanas a żeńskiej Justyna Wleciał.
W OSP Pawłowice jest zrzeszonych:
- 21 - członków czynnych
- 2 - członków wspierajączych
- 2 - członków honorowych
- 8 - członków żeńskich
- 16 – członków MDF
Od roku 2001 jednostka jest właczona do krajowego systemy ratowniczo-gaśniczego.