Gmina Złota - OSP Złota

Rok założenia : 1932

Posiadane samochody : Jelcz GCBA
                                       Lublin 3
Kierowca : Maciej Pieczonka
Kierowcy rezerwowi : Jerzy Dziura, Piotr Kawiński, Michał Musiał, Wiesław Pieczonka

Strażnica murowana :   na parterze 2 stanowiska na samochody
                                      na piętrze świetlica o pow. 160 m2

Zarząd : 
Prezes                              –  Wiesław Pieczonka
Wiceprezes                      –  Adrian Gajda
Naczelnik (V-ce Prezes ) –  Artur Oziębłowski
Z-ca Naczelnika               -  Paweł Kumor
Skarbnik                           -  Paweł Remion
Sekretarz                           -  Michał Musiał
Gospodarz                         -  Ryszard Nowak

Komisja Rewizyjna :
Przewodniczący                - Jerzy Dziura
Członek                             - Jan Stojek
Członek                             - Paweł Nowak

Pozostali członkowie :
1. Bębenek Piotr
2. Białoń Łukasz
3. Binkowski Maciej
4. Bochenek Henryk
5. Bochenek Jan
6. Bochenek Wojciech
7. Borowiec Jarosław
8. Borowiec Mateusz
9. Borzęcki Jerzy
10. Dynia Adam
11. Dynia Grzegorz
12. Dynia Józef
13. Dynia Łukasz
14. Dynia Sławomir
15. Dynia Stanisław
16. Dzieniowski Stanisław
17. Grzywna Bartosz
18. Kałudzki Maciej
19. Kałudzki Piotr
20. Kawiński Piotr
21. Krzak Henryk
22. Kukla Antoni
23. Kukla Mateusz
24. Kukla Piotr
25. Kumor Mateusz
26. Łuczyński Adam
27. Łuczyński Damian
28. Łuczyński Wiesław
29. Makieła Henryk
30. Niemiec Łukasz
31. Oziębłowski Adrian
32. Oziębłowski Rafał
33. Pieczonka Maciej
34. Remion Henryk
35. Robak Rafał
36. Sieradzki Krystian
37. Stojek Piotr
38. Szczęśniak Damian
39. Walocha Ireneusz
40. Warzecha Radosław

Członkowie Honorowi :
1. Nowak Ryszard
2. Nowak Zygmunt
3. Nowocień Zygmunt
4. Oleksiak Włodzimierz
5. Oziębłowski Janusz

Członkowie wspierający :
1. Cham Ryszard
2. Paździor Ryszard
3. Skwarczek Urszula

Przy OSP Złota istnieje żeńska i męska drużyna pożarnicza oraz MDP dziewcząt i chłopców.

HISTORIA OSP ZŁOTA

             Rok 1932. Wieś Złota, jak wiele innych wsi powiatu pińczowskiego to chaty drewniane i kryte słomą. We wsiach tych bardzo często wybuchały pożary. Miejscowe społeczeństwo Złotej postanowiło temu przeciwdziałać zakładając Ochotniczą Straż Pożarną. Wydzierżawiono grunta chłopskie pod polowania na okres 6 lat właścicielowi majątku wsi Złota Panu Bronisławowi Wesołowskiemu za sumę 8000 złotych. Mieszkańcy wsi Złota upoważnili swojego Pana, aby w ramach tej sumy zakupił sprzęt przeciwpożarowy i wybudował szopę na przechowywanie zakupionego sprzętu. Pan Wesołowski nie wykazał dużo uczciwości, gdyż zakupiony sprzęt nie przekroczył kwoty 2000 złotych. Była to sikawka ręczna, 15 metrów bieżących węża tłocznego, 4 bosaki, 2 pochodnie i dwa beczkowozy drewniane przerobione ze starych dworskich wozów. Rozpoczęto również budowę szopy o wymiarach 4m na 4m. Mieszkańcy wsi nie wyrazili jednak zgody na budowę tak małej szopy, w związku z czym Pan Wesołowski przystąpił do budowy szopy o wymiarach 4m na 7m. na placu wspólnoty wiejskiej. Powstała szopa drewniana, obita deskami, bez podłogi, kryta papą. Wysokość szopy nie przekroczyła 1,5 metra. Posiadanie skromnego sprzętu przeciwpożarowego zmobilizowało miejscowe społeczeństwo do zorganizowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na czele tej społecznej inicjatywy stanął miejscowy Kierownik szkoły Pan Mikołaj Półtorak. Pierwszy oddział straży liczył 20 ludzi. Funkcję Naczelnika powierzono p. Cichemu – pracownikowi Urzędu Gminy. Zastępcą Naczelnika został Franciszek Salamon a gospodarzem Aleksy Wołoszyn.
            W miesiącu listopadzie 1932 roku powołano nowy Zarząd w skład którego weszli:
1. Andrzej Wesołowski  - Prezes
2. Mikołaj Półtorak        - Naczelnik
3. Wojciech Sobieraj      - Zastępca Naczelnika
4. Tomasz Cukier           - Skarbnik
5. Wawrzyniec Sawera  - Gospodarz
Z chwilą powołania nowego Zarządu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej zaczęła przejawiać dużą aktywność i sukcesywnie się rozwijała.
           W czasie okupacji hitlerowskiej mundury strażackie służyły za parawan działalności konspiracyjnej.
           W okresie bardzo trudnym dla narodu polskiego tj. w czasie II wojny światowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej rodzi się inicjatywa budowy nowej remizy strażackiej, gdyż wybudowana przez Pana Wesołowskiego szopa nie odpowiadała już potrzebom i wymaganiom jednostki i wsi. Zebrano materiał na budowę , który jednak w całości został zabrany w 1944 roku przez wojska hitlerowskie na budowę drugiej linii frontu, która przebiegała przez wieś Złota.
           Wojska okupacyjne zniosły zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych, działali tylko Komendanci wybierani przez strażaków. W okresie okupacji funkcję Naczelnika pełnił Jan Kalafarski – działacz społeczny, oddany idei Ochotniczej Straży Pożarnej.
            Styczeń roku 1947 – szopa, w której mieścił się sprzęt strażacki uległa rozwaleniu. Postanowiono sprzedać materiał ze zniszczonej szopy w drodze przetargu i uzyskano wartość równą 5 kwintali żyta. W celu zabezpieczenia sprzętu strażackiego postanowiono wybudować barak o wymiarach 10m na 7m. W tym czasie Walne Zgromadzenie powołało do życia nowy Zarząd jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej w skład którego weszli Mikołaj Półtorak jako Prezes oraz Władysław Podraza jako Naczelnik. Pozostali członkowie to Wawrzyniec Sawera, Jan Tracz, Jan Kalafarski i Mieczysław Ćwik, którzy byli  jednocześnie inicjatorami zorganizowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 1932 roku. Po wyborze nowego Zarządu jednostka zaczęła się dynamicznie rozwijać. 
              W 1948 roku zakupiono motopompę M400 oraz dużo innego sprzętu. Dzięki niemu w organizowanych zawodach powiatowych jednostka ze Złotej kilkakrotnie zdobywała I miejsce, a w 1957 roku zdobyła II miejsce w eliminacjach wojewódzkich.
           Od 1958 roku czyniono starania o pozyskanie działki pod budowę Domu Strażaka, który służyłby zarówno jednostce OSP jak również zaspakajałby potrzeby środowiska. W tym okresie dużo inicjatywy wykazał p. Jan Adamczyk zamieszkały w Niegosławicach, który pełnił funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej.
           Urzeczywistnieniem rozpoczęcia i zakończenia budowy Domu Strażaka był trafny wybór nowego, energicznego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz osób z nimi współpracujących.
 W skład Zarządu weszli:
1. Stanisław Musiał             - Prezes
2. Władysław Podraza         - Naczelnik
3. Jan Kalafarski                  - Zastępca Naczelnika
4. Henryk Bochniak             - Zastępca Naczelnika
5. Józef Sroka                      - Sekretarz
6. Mieczysław Ćwik            - Skarbnik
7. Zygmunt Nowak              - Gospodarz
 Komisję Rewizyjną tworzyli :
1. Bolesław Kabat     - Przewodniczący
2. Piotr Wajda           - Członek
3. Bolesław Szumiał  - Członek
            Do budowy Domu Strażaka  przystąpiono we wrześniu 1967 roku. Kosztorys na budynek o wymiarach 20m na 11m wraz z ogrodzeniem opiewał na kwotę 1.100 tysięcy złotych. Aby zgromadzić niezbędne na ten cel fundusze  opodatkowali się wszyscy mieszkańcy gromady . Społeczeństwo Złotej w ramach czynu społecznego wniosło wkład w wysokości 620 tysięcy złotych. Pozostałe 480 tysięcy otrzymano z Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie.  Roboty prowadzone były w czynie społecznym. Tempo budowy było imponujące i w dniu 24 listopada 1968 roku budynek został oddany do użytku dla jednostki OSP i społeczeństwa. W trakcie uroczystego otwarcia Domu Strażaka w tym dniu zebrano kwotę ponad 35 tysięcy złotych. Lista ofiarodawców była bardzo długa i wynosiła prawie 350 pozycji. Były to przede wszystkim osoby prywatne nie tylko ze Złotej ale z terenu całej gminy, poza tym zaproszone na otwarcie, zaprzyjaźnione jednostki OSP, oraz gminne i powiatowe spółdzielnie i zakłady pracy.
              W tym czasie czynnymi członkami straży byli : Stefan Możdżeń, Stanisław Ćwik, Józef Kłos, Wojciech Zaręba, Tadeusz Wieczorek, Edward Trocki, Henryk Sobieraj, Henryk Stojek, Józef Krzak, Stefan Krzak, Jan Jałocha, Józef Walocha, Henryk Bochniak, Józef Sobieraj, Stanisław Remion, Stanisław Szczęśniak, Wiesław Łuczyński, Henryk Natoński, Stanisław Sawera, Henryk Wieczorek, Jan Wójcik, Tadeusz Przyłudzki,, Edward Sakwa, Janusz Oziębłowski, Jan Oleksiak, Ryszard Węgrzynowicz, Ryszard Nowak.
              Duży wkład pracy społecznej i organizacyjnej przy budowie strażnicy i pozyskaniu wozu bojowego włożył były przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Stanisław Musiał.
               W dniu 3 czerwca 1973 roku dokonano uroczystego wręczenia sztandaru, który miejscowe społeczeństwo przekazało jednostce jako symbol godności i zaufania dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
                Lata następne to okres trudnej działalności profilaktycznej oraz dążeń do pomnażania majątku jednostki.
                 Rok 1980 – wybór nowego Zarządu w składzie: Prezes Włodzimierz Oleksiak, Naczelnik Ryszard Nowak, Sekretarz Adam Wołoszyn, Gospodarz Edward Tarka. Przy wsparciu władz wojewódzkich i powiatowych wysłużony samochód bojowy pozyskany w 1968 roku zostaje skasowany a jednostka otrzymuje samochód z Komendy Powiatowej PSP. Kupiono także motopompę oraz potrzebny sprzęt do likwidacji klęsk żywiołowych. Zarząd widząc potrzebę odmłodzenia szeregów OSP rozpoczął pracę z młodzieżą, czego efektem było powstanie młodzieżowych drużyn pożarniczych ( chłopców i dziewcząt).
               Rok 1982 – zakupiono i zamontowano ogrodzenie wokół remizy oraz doprowadzono wodę do budynku.
               W 1995 roku powołano do życia Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy i w dniu 6 kwietnia tego roku dzięki staraniom ówczesnego Zarządu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej jako jedna z pierwszych weszła w szeregi tego „Systemu”. W jego ramach funkcjonuje po dzień dzisiejszy.                    
                Rok 2001 – strażacy ze Złotej aktywnie uczestniczą w likwidacji skutków powodzi na obszarze powiatu sandomierskiego. W tym roku przy pomocy oddziału wojewódzkiego Związku OSP w Kielcach pozyskano i skarosowano samochód pożarniczy „Lublin 3”. W jego wyposażeniu pomógł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz PZU w Pińczowie. Z kolei Komenda Wojewódzka PSP przekazała jednostce „Stara 266” pozyskanego z jednostki wojskowej. Pojazd ten do dnia dzisiejszego wykorzystywany jest w okresie zimowym do odśnieżania dróg na terenie Gminy Złota.
               Rok………-  jednostka otrzymuje ciężki samochód pożarniczy „Jelcz”, na którym kilka lat później zostaje zamontowane działko wodne.
               19 maja 2002 roku podczas obchodów Jubileuszu 70lecia jednostka otrzymuje nowy sztandar ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Pińczowie. Jego poświęcenia dokonuje ksiądz dziekan Janusz Ciszek.
               Następne lata to systematyczne działania na rzecz poprawy zdolności bojowej jednostki poprzez uzupełnienia sprzętu, wyposażenia i umundurowania  oraz szkolenia członków jednostki. Są również sukcesy w organizowanych corocznie gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz zawodach powiatowych. Jednostka prowadzi systematyczną pracę z młodzieżą, współpracuje ze szkołami, aktywnie uczestniczy w uroczystościach świeckich i kościelnych oraz prowadzi działania na rzecz lokalnej społeczności.
               Obecnie jednostka OSP w Złotej posiada sprzęt, umundurowanie i wyposażenie na poziomie niezbędnym go funkcjonowania w ramach KSRG a ilość i wyszkolenie członków oraz obsada stanowisk kierowców samochodów pożarniczych pozwala na szybkie i sprawne podjęcie akcji ratunkowej praktycznie w każdej chwili nawet przez obsady dwóch samochodów jednocześnie.
              W ostatnich kilku latach rozpoczęto prace związane z gruntownym remontem i modernizacją budynku remizy. Wymieniono okna i drzwi w całym budynku, podwieszono i ocieplono sufit w świetlicy, założono centralne ogrzewanie i dobudowano część socjalną. Prowadzone obecnie dalsze prace  modernizacyjne spowodują, że budynek remizy postawiony staraniem mieszkańców blisko 45 lat temu zyska nowy wizerunek, będzie znacznie bardziej funkcjonalny i będzie mógł zaspokajać stale rosnące potrzeby zarówno strażaków jak i całego społeczeństwa Złotej.